1 ഫലങ്ങളുടെ 12-35 കാണിക്കുന്നു
കിൻഗി-റൈറ്റ്-ക്ലോഷർ-വൈ എം
$110.00 - $150.00
എന്റെ സ്വാഭാവിക മുടി വിപുലീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് 3c 4a natural hair for Kinky ചുരുണ്ട സുഗമമായ മൂടി
$110.00 - $150.00
എന്റെ പ്രകൃതിദത്ത മുടിയുടെ വിപുലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് 3a 3b മുടി അവശിഷ്ടങ്ങൾ നന്നായി ചേരുന്ന സ്വാഭാവിക മുടിയുടെ അടയ്ക്കൽപ്രകൃതിദത്ത മുടി അടയ്ക്കുക, അത് 3a 3b ഹെയർ ടെക്സ്ചറുകളിൽ നന്നായി യോജിക്കും
$110.00 - $150.00
കോഴ്സ് സ്റ്റൈറ്റ് ഹെയർ
$85.00 - $195.00